โครงการช่วยเหลือลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติไวรัสโควิด-19

โตโยต้า ลีสซิ่ง มีความห่วงใยและเข้าใจลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่ยังยืดเยื้อ จึงดำเนินการขยายโครงการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าในทุกๆ กลุ่มอาชีพ ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว/โรงแรม/ขนส่ง และอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโครงการช่วยเหลือลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติไวรัสโควิด-19

รายละเอียด และ เงื่อนไขที่ต้องมีเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการช่วยเหลือจาก Covid-19

เงื่อนไข

  • ไม่จำกัดอาชีพของลูกค้า
  • เป็นลูกค้าประวัติการชำระปกติ หรือค้างชำระไม่เกิน 60 วัน (กรณีค้างเกิน 60 วัน ให้ชำระค่างวดให้เหลือยอดค้างไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 งวด)
  • ประเภทสินเชื่อที่ไม่สามารถพักชำระหนี้ได้: Fleet leasing / สมใจ / สมปอง (ปัจจุบันระบบไม่สามารถทำการพักชำระหนี้ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวได้)
  • ระยะเวลา พักชำระหนี้ : สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
  • ค่าใช้จ่ายในการพักชำระหนี้ : ลูกค้าต้องรับผิดชอบในส่วนของ Overdue VAT และเบี้ยปรับ ซึ่งส่วนนี้เป็นคชจ.ที่เกิดขึ้นก่อนทำการทำพักชำระหนี้ (โดยสามารถยกไปชำระตอนท้ายสัญญาได้)

 เอกสารที่ต้องใช้

  • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
  • ใบปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 2 ชุด
  • หนังสือรับรองบริษัท, หจก กรณีนิติบุลคล 2 ชุด
  • ผู้ซื้อและผู้ค้ำ (ถ้ามี) เซ็นเอกสารแนบท้ายสัญญา *สามารถยกเว้นการเซ็นผู้ค้ำได้กรณีผู้ซื้อชำระหนี้มามากกว่า 40% ของหนี้ทั้งหมด 2 ชุด
  • ไม่ต้องแสดงเอกสารผลกระทบโควิด

ตัวอย่างแบบฟอร์มแบบฟอร์มยื่นเรื่องเข้าร่วม "โครงการช่วยเหลือลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง

สามารถยื่นคำขอผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่นี่   👉 https://bit.ly/3bkbWpq

สอบถามรายละเอียด ได้ที่  เว็บไซต์ www.tlt.co.th/contact หรือ โทร. 02-660-5555

เรียบเรียงโดย : 168Automotive.