รู้ยัง!! 20 กันยายน 2562 นี้ กฎหมายใหม่ ห้ามตำรวจ จราจรยึดใบขับขี่

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พ.ร.บ. จราจรทางบกฉบับใหม่ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 กันยายนนี้ โดยการเปลี่ยนแปลงในราชกิจนุเบกษานั้นได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมจากเดิมเพื่อการจัดระเบียบการจราจรทางบกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพื่อก่อประโยชน์ให้สาธารณะมากยิ่งขึ้น

เจ้าหน้าที่จราจรทางบกหรือเจ้าพนักงานจราจรสามารถเรียกดูใบขี่หรือตรวจใบอนุญาตขับขี่แต่ไม่มีอำนาจในการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขี่ได้อีกต่อไป เมื่อตรวจแล้วต้องทำการคืนให้กับประชาชน โดยผู้ขับขี่จะต้องพกใบอนุญาตขับขี่ขณะขับรถและจะต้องแสดงบัตรทุกครั้งเมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจ

การแสดงหลักฐานอนุญาตขับขี่ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ 3 แบบ ได้แก่

  1. ใบอนุญาตขับขี่ตัวจริงแบบเดิม
  2. ใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ใบขับขี่ดิจิตอล ผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า DLT QR LICENCE หลังจากนั้นลงทะเบียนและแสกน QR Code หลังใบอนุญาตขับขี่เพื่อให้แอปพลิเคชั่นแสดงใบขับขี่ที่เหมือนจริงได้ทันที
  3. สำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งไม่สามารถใช้ภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือได้

จากข้อมูลที่ปรากฏในราชกิจนุเบกษานั้น ทำให้เห็นว่า ต่อไปผู้ใช้รถบนถนนทุกคนสามารถแสดงหลักฐานใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภทได้แล้วและประเด็นที่สำคัญ คือ ตำรวจจราจรไม่มีสิทธ์ที่จะยึดใบขับขี่ได้อีกต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องที่สะดวกต่อประชาชนที่มักลืมใบขับขี่ ในการแก้ปัญหานี้ก็สามารถตรวจดูใบขับขี่ผ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เลย หลังจากประกาศการใช้กฎหมายฉบับใหม่นี้แล้ว ประชาชนต้องพกใบอนุญาตขับขี่อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแสดงการตรวจต่อเจ้าหน้าที่จราจรทางบกเพื่อแสดงยืนยันว่าสามารถใช้ได้จริงเพราะบังคับเป็นกฎหมายและเพื่อความสะดวกของประชาชน

ทั้งนี้ตำรวจสามารถเรียกตรวจใบอนุญาตขับขี่ได้และสามารถออกใบสั่งได้เมื่อมีผู้กระทำความผิดแต่ไม่สามารถเรียกเก็บใบขับขี่ได้อีกต่อไปเมื่อมีผลบังคับใช้กฎหมายใหม่นั่นเอง

เรียบเรียงโดย 168automotive.